โครงการจิตอาสาฟื้นฟูเหยียวยาสถานศึกษาเพื่อน้อง
   
      ด้วย สโมสรนักศึกษาร่วมกับ วิทยาลัยนานาชาติได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเกิดน้ำท่วม ดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาฟื้นฟูเหยียวยาสถานศึกษาเพื่อน้อง ขึ้นในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 ณ โรงเรียนชุมชนวัดลาดปะเค้า กทม. โดยมีคณาจารย์ รวมทั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษารวม 50 คน ที่ได้เข้าร่วมในการช่วยทำความสะอาดโรงเรียนและจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆในชั้นเรียน ซึ่งกิจกรรมต่างๆได้ดำเนิการด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>