โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์นักศึกษาเกษมบัณฑิตสู่ความเป็นสากล ปี 2553
   
      ด้วยแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการ โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ นักศึกษาเกษมบัณฑิตสู่ความเป็นสากล ปี 2554 เรื่อง นักศึกษาควรเตรียมตัวอย่างไร ก่อนประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ปี 2558 ขึ้น ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 3503 อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โดยได้รับเกียรติจากดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ช่วยที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกามบัณฑิต ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง" การพัฒนานักศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจกิจกรรม "มองภาพอนาคตร่วมกัน" (FUTURE SCENARIO) ต่อจากนั้นเป็นการทำกิจกรรมเปิดวิสัยทัศน์ทางความคิดและการปฏิบัติ โดย อาจารย์ชนะ กล่ำกระโทก อาจารย์ประจำศูนย์วัฒนธรรม มีนักศึกษาเข้าร่วม 80 คน โครงการฯดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>