โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมนักศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ กับการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
   
      ด้วยแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรมนักศึกษา เรื่องแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพกับการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 ณ ห้อง Audotorium อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้นักศึกษา ทั้ง 2 สถาบัน มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและ เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมมือกันระหว่างคณาจารย์นักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน ให้มีการรณรงค์สร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาสถาบัน โดยได้รับเกียรติจากดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบายการให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน การส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา" วิทยากรคือ ผ.ศ. ปรานี พรรณวิเชียร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี บรรยายในหัวข้อเรื่อง "บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>