โครงการอบรม เรื่องการเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่
   
      ด้วย แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาได้กำหนดจัดโครงการการเสริมสร้าง บุคลิกภาพสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ ขึ้นในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1506 อาคาร 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ เผ่าทอง ทองเจือ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักเขียน และนักแสดงเป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในตนเอง โครงการฯดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>