โครงการ KBU รวมใจช่วยเพื่อ สสอท.
   
      ด้วย คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรนานาชาติ และชมรมฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการ KBU รวมใจช่วยเพื่อ สสอท. ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยกิจกรรมเป็นลักษณะการ Big Cleaning Day โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 60 คน เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว จุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูมหาวิทยาลัยที่ประสบภัยพิบัติ และเพื่อให้นักศึกษามีจิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>