โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เสริมสร้างเทคนิคและวิธีการปรับตัวและการเข้าสังคมของนักศึกษา
   
      ด้วย แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง เสริมสร้างเทคนิคและวิธีการปรับตัวและการเข้าสังคมของนักศึกษา ขึ้น ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมการบรรยาย นันทนาการ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา จำนวน 40 คน เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>