โครงการอบรมเชิงปฏิบัติผู้นำนักศึกษาเครือข่ายภาคกลาง หลักสูตรผู้นำเพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์
   
     ด้วย แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาให้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ประจำปีการศึกษา 2553  ในวันพุธที่  1  กันยายน  2553  ณ  อาคารรณนภากาศ  โรงเรียนนายเรืออากาศ  กรุงเทพฯ  โดย มีอาจารย์วัชรา  หมัดป้องตัว  อาจารย์ พีรัชฌ์  สมุทรโชติช่วง  อาจารย์ชิงชัย  หวังพิทักษ์  และอาจารย์นารถฤดี  รักขันโท พร้อมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จำนวน 2  คน เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว กิจกรรมในงานมีการปาฐกถาพิเศษ   มอบรางวัลครูต้นแบบตามโครงการเชิดชูครู-อาจารย์ต้นแบบด้านสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการสอน     ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้แก่อาจารย์วิมลลักษณ์ ใจแจ้ง  อาจารย์ประจำสำนักศึกษาทั่วไป นอกจากนี้มีการแสดงคอนเสิร์ตคุณธรรม