โครงการศึกษาดูงานศาลจังหวัดมีนบุรี
   
      ด้วย แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  ได้รับนโยบายจากหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาให้นำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนคณะ ประจำปีการศึกษา 2553   รวม   30     คน ศึกษาดูงานศาลจังหวัดมีนบุรี และรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท  โดย นายสมจิตร  อินทรวิมลเมธา  ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดมีนบุรี ในวันจันทร์ที่ 28  มิถุนายน  2553  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย