โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
   
     ด้วย     คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาบุคลากร  ฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  ได้จัดโครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์บุคลากรงานกิจการนักศึกษา ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม   2553  ณ  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยพายัพ จังวัดเชียงใหม่  เพื่อเพิ่มประสบการณ์และสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา อีกทั้งเพื่อเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ในการพัฒนางานร่วมกันของบุคลากรกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯอนุมัติให้อาจารย์สุวิทย์  สลามเต๊ะ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา   อาจารย์วัชรา  หมัดป้องตัว และอาจารย์พีรัชฌ์  สมุทรโชติช่วง อาจารย์แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว