โครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์นักศึกษาเกษมบัณฑิตสู่ความเป็นสากล ปี  2553
   
      ด้วยแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างวิสัยทัศน์นักศึกษาสู่ความเป็นสากล ปี 2553 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม 3503 อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โดยได้รับเกียรติจากคุณกิจจา แสวงเจริญ ตำแหน่ง National Sales Manager บริษัท Kimberly Clarks บรรยายในหัวข้อเรื่อง "วิสัยทัศน์สู่ความสำเร็จ" โครงการฯดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย