โครงการเสริมสร้างพลังใจในการเรียนเพื่อการพัฒนาตนเอง
   
     จัดโดย  แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้าง
พลังใจ  ในการพัฒนาแนวความคิดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   เพื่อฝึกฝนการพัฒนาความคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   โดยโครงการนี้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามคุณสมบัติ K (keep  on learning and  creativity)  ในเรื่องการเรียนรู้  เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาและพัฒนาความสามารถของตนเอง   สามารถริเริ่ม  คล่องแคล่ว  หลากหลายและมีประโยชน์ จัดขึ้น ระหว่าง