KBU International Cultural and food Fertival 2011
   

       ด้วยกีฬาสโมสรนักศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ดูแลเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการต้อนรับในโครงการ KBU International Cultural and food Fertival 2011 ใน วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 ณ บริเวณหน้าหอพัก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า

ประมวลภาพกิจกรรม >>