โครงการประกวด KBU. MR. & MISS UNIVERSITY AWARD 2010
   

       ด้วย สโมสรนักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการ KBU. MR. & MISS UNIVERSITY AWARD 2010
ขึ้น ระหว่างเวลา 5 สิงหาคม - 9 กันยายน 25533 ณ ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้ง 2 วิทยาเขตโดย กำหนดวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เป็นวันจับสลากหมายเลขผู้เข้าสมัคร ในปีนี้มีผู้เข้าประกวด ชาย จำนวน 30 คนและหญิง จำนวน 34 คน และผู้สมัครทุกคนจะมีคะแนน vote ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ซิม TRUE MOVE ผลการประกวดมี ดังต่อไปนี้

MR. UNIVERSITY 2010   นายสรณ์ธรรศ บัวงาม นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
รองอันดับ 1   นายโตนนท์ วงค์เชษฐา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
รองอันดับ 2   นายนิฟัยซอลล์ เบ็ญนิฮารูน นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
     
MISS. UNIVERSITY 2010   นางสาวศศิธร ถาวร นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
รองอันดับ 1   นางสาวสุดารัตน์ จันทร์นี นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
รองอันดับ 2   นางสาวกุลวดี ตั้งจิตเพิ่มความดี นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
     
Popular vote   นางสาวดวงกมล เขียวนิล นักศึกษาชั้นคณะนิเทศศาสตร์
รองอันดับ 1   นางสาวสรัลรัตน์ องค์สุวรรณ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ขวัญใจSEENPLUS   นางสาว Liang Yi นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
ขวัญใจ คาร์ฟู   นายยุทธนา เปื้องกลาง นักศึกษาชั้นคณะนิเทศศาสตร์
ขวัญใจ A-SA   นางสาวกิตติยา วงศ์อธิชา นักศึกษาชั้นคณะนิเทศศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรม >>