โครงการประกวด KBU. MR. & MISS  UNIVERSITY AWARD  2010
   
      ด้วย  สโมสรนักศึกษา  ได้กำหนดจัดโครงการ KBU. MR. & MISS  UNIVERSITY AWARD  2010
ขึ้น  ระหว่างเวลา  5   สิงหาคม  -   9    กันยายน  25533  ณ   ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ทั้ง 2  วิทยาเขตโดย  กำหนดวันที่ 30  กรกฎาคม  2553  เป็นวันจับสลากหมายเลขผู้เข้าสมัคร  ในปีนี้มีผู้เข้าประกวด ชาย จำนวน  30  คนและหญิง จำนวน 34  คน  และผู้สมัครทุกคนจะมีคะแนน  vote ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ซิม TRUE MOVE