โครงการอบรมเชิงปฏิบัติผู้นำนักศึกษาเครือข่ายภาคกลาง หลักสูตรผู้นำเพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์
   
     ด้วย  คณะอนุกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษานอกชั้นเรียน เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ  กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติผู้นำนักศึกษาเครือข่ายภาคกลาง หลักสูตรผู้นำเพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์ ขึ้น ระหว่างวันที่   27 – 28   สิงหาคม   2553  
ณ  โรงแรมริเวอร์ วิว เพลส  อำเภอเมือง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ดังนั้น  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา    ได้มอบหมายให้แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  โดยมีอาจารย์วัชรา  หมัดป้องตัวและอาจารย์พีรัชฌ์  สมุทรโชติช่วง  อาจารย์ประจำแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จำนวน  3  คน เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว  มีสถาบันทั้งรัฐบาลและเอกชนเข้าร่วมจำนวน 160  คน   กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายจากวิทยากร กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์เครือข่าย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้