โครงการจิตอาสา ฟื้นฟู เยียวยาสถานศึกษาเพื่อน้อง ณ โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข พระนครศรีอยุธยา
   
      ด้วยแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาร่วมกับชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบทได้เล็งเห็นถึงปัญหาการเกิดน้ำท่วม ดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการจิตอาสาฟื้นฟูเหยียวยาสถานศึกษาเพื่อน้อง ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์หวัน วงศ์แก่นท้าว อาจารย์นารถฤดี รักขันโท อาจารย์พิเชษฐ สำเนียง อาจารย์สมบัติ ปานสมุทร และอาจารย์ วันชนะ ฤทธิณรงค์เดช รวมทั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและนักศึกษารวม 120 คน ที่ได้เข้าร่วมในการช่วยทำความสะอาดโรงเรียนและจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆในชั้นเรียน ซึ่งกิจกรรมต่างๆได้สำเร็จเรียบร้อย
 
    ประมวลภาพกิจกรรม >>