โครงการถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ
   
     ด้วย   สโมสรนักศึกษา ได้กำหนดจัดโครงการถวายพระพร  12  สิงหา  มหาราชินี  ขึ้น ในวันพุธ ที่  11  สิงหาคม 2553   ณ  ห้องโถง  ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ โดย มี ดร.วัลลภ  สุวรรณดี  อธิการบดี เป็นประธานในพิธี  พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวม 150  คน โดยประธานมาถึงบริเวณงานเวลา  09.09  น.  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

      ประมวลภาพกิจกรรม >>