โครงการรับบริจาคทรัพย์สิน  สิ่งของ และเครื่องอุปโภคบริโภค
   
       ด้วย สำนักบุคลากร แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาและกองประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารให้ตั้งซุ้มบริจาคทรัพย์สิน สิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในวันที่ 1 – 4 พ.ย 2553 และในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยได้นำเงินที่ได้รับบริจาคทั้งสิ้นไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบหมายให้แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา โดยมีอาจารย์วัชรา หมัดป้องตัว อาจารย์พีรัชฌ์ สมุทรโชติช่วง อาจารย์ชิงชัย หวังพิทักษ์ และอาจารย์นารถฤดี รักขันโท ร่วมกับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และนักศึกษาคณะอื่นๆ จำนวน 50 คน นำส่งมอบให้องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ช่อง 9 (อสมท.) และร่วมกับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปบรรจุสิ่งของเพื่อมอบให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
    ประมวลภาพกิจกรรม >>