โครงการสัมมนาผู้นำศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์
   
     ด้วย   ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์กรมหาชน) ร่วมกับเครือข่าย 3 ศาสนา ประกอบด้วยเครือข่ายพุทธศาสนา เครือข่ายคริสต์ศาสนา และเครือข่ายมุสลิม  ได้ร่วมกันดำเนินโครงการสัมมนาผู้นำศาสนาด้านศาสนสัมพันธ์   ขึ้น   ระหว่างวันที่  5   –  8    สิงหาคม    2553   ณ  ห้องเพชรพลอย  โรงแรมอโยธยาริเวอร์ไซด์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   มหาวิทยาลัยอนุมัติให้ อาจารย์สุวิทย์  สลามเต๊ะ  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ชิงชัย  หวังพิทักษ์ อาจารย์ประจำแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาพร้อมนักศึกษา 2  คน เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว  การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย