โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อลดภาวะโลกร้อนด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   
     ด้วย   คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อลดภาวะโลกร้อนด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม  2553  ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี  เพื่อลดภาวะโลกร้อน และเพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาได้รับมอบหมายจากฝ่ายกิจการนักศึกษา  ให้นำคณาจารย์   คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและน้องใหม่เข้าร่วมโครงการฯดังกล่าว จำนวน 50 คน