โครงการเสริมสร้างเทคนิคและการปรับตัวเข้าสังคมของนักศึกษา ปีการศึกษา 2553
   
     ด้วยแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างเทคนิคและการปรับตัวเข้าสังคมของนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ขึ้นในวันที่ 10- 11 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม 3503 อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ และไม้งามรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการดังกล่าวก็ดำเนินเป็นที่เรียบร้อย
    ภาพกิจกรรม..