โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาส่วนกลางและส่วนคณะ ประจำปี 2554
   
      ด้วย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   ได้กำหนดจัด โครงการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง  และ  สโมสรนักศึกษาส่วนคณะ ประจำปี  2554 ขึ้น ในวันที่ 1 ธันวาคม 2553   ที่วิทยาเขต  ร่มเกล้า  ในเวลา 09.00น-15.00น   และในวันที่ 2 ธันวาคม 2553   ได้จัดขึ้น ที่วิทยาเขต  พัฒนาการ  ในเวลา 09.00น-15.00น

ผลของการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 มีดังนี้
นางสาวเสาวนีย์   โกศลจิตต์     หมายเลข  1      ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง
นายทรงยศ    บุญบำรุงชัย       หมายเลข  1  ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
นายณัฐพล   หีตอนันต์      ได้รับผลการรับรอง    นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
นายพีระพงษ์  ยะลาน        ได้รับผลการรับรอง    นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
นายพรชัย  มัคจิตร            ได้รับผลการรับรอง     นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
นายอมร  แซ่เบ๊                ได้รับผลการรับรอง       นายกสโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นายชลทิตย์   มูลเมือง       ได้รับผลการรับรอง         นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
นายวัชรพล  คำโท           ได้รับผลการรับรอง        นายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ฯ
นางสาวอลิษา  ประเสริฐ     ได้รับผลการรับรอง     นายกสโมสรนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
นายเอกนรินทร์  สืบอ้วน  ได้รับผลการรับรอง        นายกสโมสรนักศึกษาคณะจิตวิทยา

      โดยนักศึกษาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งสองวิทยาเขต จำนวน  2,000 คนซึ่งการดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

      ประมวลภาพกิจกรรม >>