โครงการเดินเทิดพระเกียรติ 12  สิงหา  มหาราชินี
   
     ด้วย   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้มีหนังสือเรียนเชิญมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร ในโครงการเดินเทิดพระเกียรติ 12  สิงหามหาราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ  78  พรรษา ดังนั้น ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้มอบหมายให้ แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา นำคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และนักศึกษา   จำนวน    50   คนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 12  สิงหาคม  2553 ณ  มลฑลพิธีท้องสนามหลวง

      ประมวลภาพกิจกรรม >>