การเขียน  การนำเสนอและการประเมินผลโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
   
      แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้มีการจัดโครงการเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน การนำเสนอและการประเมินผลโครงการกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาที่เป็นตัวแทนของคณะ และชมรมต่างๆ เข้าร่วมโครงการและให้ความร่วมมือกับการเขียนโครงการกันด้วยความตั้งใจที่อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆในการพัฒนาตนเองให้เป็นนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ