โครงการโครงการเปิดโลกกิจกรรม ปี 2555
   
       ด้วย สโมสรนักศึกษา กำหนดจัด ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 255 ณ วิทยาเขตร่มเกล้า และในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ วิทยาเขตพัฒนาการ โดยมีคณาจารย์ รวมทั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะได้เข้าร่วม กันทำกิจกรรมให้กับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555น้องใหม่ทุกคนจะได้สมุดบันทึกกิจกรรม จากทางแผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมต่างๆได้ดำเนิการด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>