โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำกิจกรรมยุคใหม่ ปี2553
   
       แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดโครงการการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำกิจกรรมยุคใหม่ ปี 2553 ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และไม้งามรีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี โครงการในครั้งนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 70 คน ซึ่งแต่ละคนเป็นตัวแทนมาจากคณะ และชมรมต่างๆ ส่วนในเรื่องของการดำเนินงานนั้น นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความตั้งใจในการรับฟังการบรรยายและร่วมทำกิจกรรม กับวิทยากรที่ได้ให้ความรู้สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีว่าควรปฏิบัติตนอย่างไร