การประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง "ความสำเร็จของเครือข่ายกับการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย" ประจำปีการศึกษา 2553
   
     ด้วย แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาได้รับมอบหมายจาก หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาให้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการ การงานกิจการนักศึกษา เรื่อง “มุมมองใหม่ในการพัฒนาการกิจการนักศึกษา: ภายใต้บริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง”ในวันศุกร์ที่   1   ตุลาคม   2553   ณ   อาคารอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยศรีปทุม    วิทยาเขตบางเขน    โดยมี อาจารย์วัชรา   หมัดป้องตัว  อาจารย์ณัฐวุฒิ   นาคสมบูรณ์  อาจารย์ชิงชัย  หวังพิทักษ์   และอาจารย์นารถฤดี  รักขันโท ซึ่งในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างเรียบร้อย