โครงการการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อก้าวสู่การพัฒนาตนเอง
   
       จัดโดย แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 3503 อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ และ เรือนไม้ชายคลอง จังหวัด สมุทรสงคราม ผู้เข้าร่วมสัมนา เป็นนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 จำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นและเสริมสร้างพัฒนาการในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา รวมทั้งการฝึกฝนในการด้านความคิดและรู้จักการแก้ไขปัญหา โดยการพัฒนาการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ สามารถนำไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและเพื่อมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ตามคุณสมบัติ K (keep on learning and creativity) ในเรื่องการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาและพัฒนาความสามารถของ

ประมวลภาพกิจกรรม >>