การประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เรื่อง "ความสำเร็จของเครือข่ายกับการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย" ประจำปีการศึกษา 2553
   
     ด้วย แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาได้รับมอบหมายจาก  หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการการดำเนินงานเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเรื่อ ง“ความสำเร็จของเครือข่ายอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย” ประจำปีการศึกษา 2553ในวันอังคารที่   28  กันยายน   2553   ณ ห้องประชุม มิราเคิล แกรนด์ AB โรงแรมมิลาเคิล  แกรนด์  คอนเวนชั่น หลักสี่  ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย มีอาจารย์วัชรา  หมัดป้องตัว  อาจารย์ พีรัชฌ์  สมุทรโชติช่วง  อาจารย์ชิงชัย  หวังพิทักษ์  และ อาจารย์นารถฤดี  รักขันโท พร้อมอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 2  ท่าน เข้าร่วมการประชุมฯดังกล่าว