โครงการถวายพระพร   วันพ่อแห่งชาติ
   
      ด้วย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัด โครงการถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 ในระหว่าง เวลา 08.00- 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โดย ดร. วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีเป็นประธานในพิธี โดยประธานมาถึงบริเวณงานเวลา 09.00 น. ร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และร่วมถึงคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามีผุ้เข้าร่วมโครงการประมาณ 200 คน ซึ่งโครงการฯก้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี