โครงการถวายพระพร
   
     ด้วย แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา   จัดโครงการถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวันจันทร์ที่  21  มิถุนายน  2553   ณ  โรงพยาบาลศิริราช  โดยมีอาจารย์อำนวย  อังกาบสี   รองอธิการบดีวิทยาเขตร่มเกล้าและอาจารย์เจษฎา  อังกาบสี ผู้อำนวยการสำนักบุคลากร ร่วมกับคณาจารย์แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา   คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาส่วนกลางและส่วนคณะและนักศึกษาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2553   รวม 50  คน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย