โครงการประชุมเชียร์ น้องใหม่ 2555
   
       ด้วย สโมสรนักศึกษา ได้จัดทำ โครงการประชุมเชียร์น้องใหม่ 2555 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้ง 2 วิทยาเขต โดยมีคณาจารย์ รวมทั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะได้เข้าร่วม กันทำกิจกรรมให้กับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ทุกคนและ ซึ่งกิจกรรมต่างๆได้ดำเนิการด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>