โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประชุมเชียร์และรับน้องแบบสร้างสรรค์ ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและ การประชุมวิชาการเรื่อง การประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ของคณะ
   
     จัดโดย   แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง  โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่   7 – 8  มิถุนายน   2553   ณ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการและ ไม้งามรีสอร์ท  จังหวัดสุพรรณบุรี และ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง รับน้องแบบสร้างสรรค์ เน้นลด ละ เลิกอบายมุข  ระหว่างวันที่   10   มิถุนายน    2553  ณ    ห้องประชุม  ชั้น  10   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   วิทยาเขตพัฒนาการ   โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง ส่วนคณะเข้าร่วมโครงการฯประมาณ  80   คน  กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและกิจกรรมจำลองการประชุมเชียร์และรับน้องใหม่ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย