โครงการน้องใหม่จิตอาสาพัฒนาสังคม
   

       ด้วย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้กำหนดจัดโครงการน้องใหม่จิตอาสาพัฒนาสังคม ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 ณ มูลนิธิคนชราบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้น้องใหม่มีจิตใจที่ดีรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลที่ด้อยกว่า และเพื่อให้น้องใหม่มีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อสังคมกระทำตนให้มีจิตสาธารณะและ รู้จักแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสกว่าเรา ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปี 1 จำนวน 60 คน และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จำนวน 20 คน การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>