โครงการน้องใหม่จิตอาสาพัฒนาสังคม
   
      ด้วย จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้กำหนดจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2554 ณ มูลนิธิคนชราบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีจิตใจที่ดีรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลที่ด้อยกว่า และมีโอกาสสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามต่อสังคมกระทำตนให้มีจิตสาธารณะ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นจำนวน 50 คน คณาจารย์จำนวน 10 คน การดำเนินโครงการฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>