โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำกิจกรรมรุ่นใหม่ และอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน การนำเสนอ และการประเมินผลโครงการกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีการศึกษา 2554
   
      ด้วย แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดจัด โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำกิจกรรมรุ่นใหม่และอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน การนำเสนอ และการประเมินผลโครงการกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้อง 3503 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ และไม้งามรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายกสโมสรนักศึกษาส่วนกลาง /ส่วนคณะและ ชมรมเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว จำนวนประมาณ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้นำรับทราบระเบียบ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านกิจกรรม เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำนักศึกษา เพื่อสร้างเสริมจิตวิทยาการทำงานให้กับผู้นำนักศึกษา และ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ด้านการเขียนโครงการและการประเมินโครงการแก่ผู้นำนักศึกษา ลักษณะกิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ กิจกรรมบูรณาการความคิดสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมการสร้างเครือข่าย โครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

      ประมวลภาพกิจกรรม >>