โครงการลอยกระทงประทีปเกษมบัณฑิตสืบสานประเพณีไทยปี 2553
 
      ด้วยสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้กำหนดจัดโครงการลอยกระทงประทีปเกษมบัณฑิตสืบสานประเพณีไทย  ปี 2553  ขึ้น ในพฤหัสบดีที่  18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30- 13.00น เป็นการประกวดกระทง  ณ อาคาร3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ และเวลา 15.00- 21.00น เป็นการประกวดนางนพมาศ  ณ บริเวณบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ
              - ผลของการแข่งกันการประกวดการทำกระทงและการประกวดนางนพมาศ
   
 
Gallery >>