ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
   
       แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา ส่วนคณะและชมรมต่างๆ ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้อง AUDITORIUM อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เวลา 13.00 น. โดยมีวิทยากร ดร. จิรวัฒน์ วีรังกร บรรยายเรื่อง TQF และ 3D ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักบุคลากร อาจารย์เจษฎา อังกาบสี ในฐานะที่รองคณบดีคณะจิตวิทยารับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย