โครงการพิธีถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
   
      ด้วย จักโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 ระหว่างเวลา 08.30 – 10.30 น. ณ ห้องโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โดยมีดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษาเข้าร่วมในพิธี จำนวน 150 คน โดยมีวัตถุประสงคืเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและปลูกฝังความรู้สึกรักแม่ การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>