โครงการถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ
   
       จัดโดย สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 08.30 – 10.30 น. ณ ห้องโถงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โดยมีดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษาเข้าร่วมในพิธี จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงคืเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณและปลูกฝังความรู้สึกรักแม่ การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>