โครงการการประกวด KBU. MR & MISS UNIVERSITY AWARD 2011
   
      ด้วย จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 สิ.หาคม – 8 กันยายน 2554 โดยประกอบด้วยรอบเก็บคะแนนความสามารถของผู้เข้าประกวดชายและหญิง และรอบตัดสินในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 วิทยาเขตพัฒนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหานักศึกษาในการเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่อองค์กรภายนอก เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ การแต่งกายที่ถูกระเบียบของนักศึกษเพื่อเปิดโอกาสในการแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในส่วนงานกิจกรรมนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย ผลการตัดสิน

1. MISS KBU UNIVERSITY 2011 ได้แก่ นางสาวสกาวกาญน์ โชติกวณิชย์ คณะนิเทศศาสตร์
2. MR. KBU UNIVERSITY 2011 ได้แก่ นายพรชัย สันทัศชินวงศ์ คณะศิลปศาสตร์
3. POPULAR VOTE 2011 ได้แก่ นางสาวธณิณฎา เพชรภวารี คณะนิเทศศาสตร์


ประมวลภาพกิจกรรม >>