โครงการ ประกวด KBU MR. & MISS UNIVERSITY AWARD 2012
   
       ด้วย สโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของสังคมในภาวะการณ์ปัจจุบัน ดำเนินการพัฒนานักศึกษาทางด้านบุคลิกภาพและการปฏิบัติด้วยการแสดงตนให้เหมาะสมกับกาละเทศะซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการฝึกฝนตนเองให้กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง การพัฒนาบุคลิกภาพของตน ซึ่งกิจกรรมต่างๆได้ดำเนิการด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>