โครงการปลูกจิตสำนึกนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
      ด้วย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัด โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ขึ้น  ใน  วันที่ 26   พฤศจิกายน   2553    ณ  ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน  ตำบลคลองโคน  อำเภอเมือง   จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวิทยากร คือ คุณ พิร์นิธิ  รัตนพงศ์ธระ ได้บรรยายเกี่ยวกับความเป็นมา ของศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม 35  คน   โครงการ ฯ ดำเนินเป็นอย่างเรียบร้อย

      ประมวลภาพกิจกรรม >>