โครงการเพิ่มประสบการณ์ความสามารถผู้นำนักศึกษา  เรื่อง การเสริมสร้างประชาธิปไตย
   
      ด้วย สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการเพิ่มประสบการณ์ความสามารถผู้นำนักศึกษา  เรื่อง  การเสริมสร้างประชาธิปไตย ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่  9  พฤศจิกายน 2553 ณ ห้อง 3503  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ และ สถาบันพระปกเกล้า    โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้นำนักศึกษาจากทุกคณะ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวนประมาน 90 คน  ข้าร่วมโครงการเพิ่มประสบการณ์ความสามารถผู้นำนักศึกษา เรื่อง การเสริมสร้างประชาธิปไตย ในภาคเช้า  ได้เรียนเชิญ ผศ. กิตติภูมิ  มีประดิษฐ์  ประธานคณะอนุกรรมการเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย บรรยายเรื่อง บูรณาการวัฒนธรรมประชาธิปไตย สู่การเป็นพลเมืองที่ดี ต่อจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สถาบันพระปกเกล้า โดยมี พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ  ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ได้บรรยาย สรุปเรื่อง การเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง และพาชมการดำเนินงานของสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งการดำเนินโครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

      ประมวลภาพกิจกรรม >>