ประกาศรับสมัครสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555
   
ชุดเอกสารการสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียดการสมัคร

1. ขอรับใบสมัครและรายละเอียดการสมัครได้ที่แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ
2. ผู้สมัครทุกคนต้องเขียนแบบประวัติ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และ ใบรายงานผลการเรียนรวม (คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)
3. ยื่นใบสมัครเป็นทีม โดนเรียงหัวหน้าทีมเป็นอันดับแรก
4. ส่ง ใบสมัครภายในวันที่ 10 ,มกราคม 2555 ก่อนเวลา 16.30 น.
5. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร วันที่ 10 มกราคม 2555
6. เริ่มหาเสียง ระหว่างวันที่ 10 – 18 มกราคม 2555
7. วันแถลงนโยบาย วันที่ 12 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 11.30 – 13.00 น.
8. วัน เวลา สถานที่ เลือกตั้ง
   - วันที่ 19 มกราคม 2555 ระหว่าง เวลา 09.00 - 15.00 น.
   - ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
   - วันที่ 20 มกราคม 2555 ระหว่าง เวลา 09.00 - 15.00 น.
   - ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

   - สำเนาบัตรนักศึกษา (รับรองสำเนา)
   - ใบรายงานผลการเรียนรวม
   - รูปถ่ายชุดนักศึกษา จำนวนขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ใบสมัคร