โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา
   
          ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาส่วนคณะ ปีการศึกษา 2553 ที่ได้ทำการเลือกตั้งผ่านไปเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีผลการเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้

2.1 สโมสรนักศึกษาส่วนกลาง
          ผลการเลือกตั้ง ทีม 1 ( Unity of KBU) ได้รับคะแนน 1,603 เสียง ว่าที่นายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 คือ    นายอดิศร มากคำ นักศึกษาชั้นปี 3 คณะนิเทศศาสตร์
2.2 คณะบริหารธุรกิจ
          ผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครสโมสรนักศึกษา ได้รับคะแนนเสียงรับรอง จำนวน 591 เสียง
2.3 คณะนิติศาสตร์
          ผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครสโมสรนักศึกษา ได้รับคะแนนเสียงรับรอง จำนวน 44 เสียง
2.4 คณะนิเทศศาสตร์
          ผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครสโมสรนักศึกษา ได้รับคะแนนเสียงรับรอง จำนวน 25 เสียง
2.5 คณะวิศวกรรมศาสตร์
          ผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครสโมสรนักศึกษา ได้รับคะแนนเสียงรับรอง จำนวน 242 เสียง
2.6 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
          ผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครสโมสรนักศึกษา ได้รับคะแนนเสียงรับรอง จำนวน 591 เสียง
2.7 คณะศิลปศาสตร์
          ผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครสโมสรนักศึกษา ได้รับคะแนนเสียงรับรอง จำนวน 305 เสียง
2.8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
          ผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครสโมสรนักศึกษา ได้รับคะแนนเสียงรับรอง จำนวน 67 เสียง
2.9 คณะBBA
          ผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครสโมสรนักศึกษา ได้รับคะแนนเสียงรับรอง จำนวน 20 เสียง
2.10 คณะจิตวิทยา
          ผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครสโมสรนักศึกษา ได้รับคะแนนเสียงรับรอง จำนวน 15 เสียง