โครงการอบรม  เรื่องการเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่
   
      ด้วย แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาได้กำหนดจัดโครงการการเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษารุ่นใหม่ ขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัชนีย์ แก้วคำศรีอาจารย์ประจำศูนย์บริการนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง บุคลิกภาพที่ดีนั้นสำคัญไฉน และอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ อดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักเขียน และนักแสดงเป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายพิเศษ เรื่อง การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในตนเอง โครงการฯดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย
 
    ประมวลภาพกิจกรรม >>