ค่ายเรียนรู้คู่คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2553
   
      แผนกกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดโครงการค่ายเรียนรู้คู่คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2553 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 รวมทั้งสิ้น 15 วัน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 30 คน โดยในปีนี้ทางแผนกฯ ได้พานักศึกษาไปลงพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ส่วนการดำเนินงานเป็นรูปแบบของการให้นักศึกษาลงพื้นที่ในการหาข้อมูล และเรียนรู้ในเรื่องของประวัติความเป็นมาของพื้นที่ วิถีชีวิตของชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ในระหว่างที่นักศึกษาได้อยู่ที่ค่ายนั้น คุณนายสุริยา เสถียรกิจอำไพ (ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา) ได้เข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักศึกษาในการเข้ามาเรียนรู้ชุมชนในครั้งนี้ และสิ่งที่ภาคภูมิใจสำหรับคณาจารย์ นักศึกษา รวมทั้งชาวบ้านในตำบลท้ายหาด คือ การนำเสนอผลงานของนักศึกษาที่ได้เรียนรู้และสัมผัสด้วยตนเอง ให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและชาวคณะ รวมถึงชาวบ้านได้รับฟังในวันสุดท้ายของการดำเนินงาน การนำเสนอผลงานในครั้งนี้นักศึกษาสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยม และเป็นที่พอใจของผู้ที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานเป็นอย่างมาก