โครงการประยุกต์แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปี 2553
   
      ด้วย สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้จัดโครงการ ประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 ณ ตำบล ท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีอาจารย์วัชรา หมัดป้องตัว อาจารย์พีรัชฌ์ สมุทรโชติช่วง อาจารย์ชิงชัย หวังพิทักษ์ อาจารย์นารถฤดี รักขันโท นักศึกษาที่เข้าร่วมจำนวน 35 คนเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายหาด ได้ให้ความรู้ในด้าน เศรษฐกิจพอเพียง ผู้นำชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน การดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อย

      ประมวลภาพกิจกรรม >>