โครงการพิธีไหว้ครู ปี 2555
   
       ด้วย สโมสรนักศึกษา กำหนดจัด ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 ระหว่างเวลา 11.30 – 15.00 น. ณ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการโดยมีคณาจารย์ รวมทั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะได้เข้าร่วม กันทำกิจกรรมให้กับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ทุกคนและ ซึ่งกิจกรรมต่างๆได้ดำเนิการด้วยความเรียบร้อย

ประมวลภาพกิจกรรม >>